fbpx
Thursday, April 22, 2021
Homeசெய்திகள்வீட்டு வேலைகளை செய்ததால் கணவனிடம் ஊதியம் கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்த மனைவி – நீதிபதியின் தீர்ப்பால்...

வீட்டு வேலைகளை செய்ததால் கணவனிடம் ஊதியம் கேட்டு வழக்கு தொடர்ந்த மனைவி – நீதிபதியின் தீர்ப்பால் சர்ச்சை..!!

திருமணமானதில் இருந்து 5 ஆண்டுகளாக வீட்டு வே லைக ளை கவனித்து வந்த முன்னாள் ம.னை.வி.க்கு ஊ தி யமாக ஐ ந் தரை லட்சம் ரூபாய் வ ழ ங்குமாறு வ..ழ.க்கு ஒன்றில் சீ ன நீ.தி.ம.ன்.றம் அளித்த தீர்ப்பு வி.வா.த.ப்பொ.ருளாக மா.றி.யு.ள்ளது.

husband-wife-problem-for-homeworks-thinatamil
husband-wife-problem-for-homeworks-thinatamil

நடப்பாண்டில் சீ னா வில் புதிய சிவில் ச.ட்.ட.ம் அமலுக்கு கொண்டு வ ர ப்ப ட்டுள்ளது. அதன்படி, வீட்டில் கூடுதலான பொறுப்புகளை ஏற்று அதனை செ.ய.ல்.ப.டுத்தி வரும் கணவனோ அல்லது ம.னை.வி.யோ அதற்கு ஏ.ற்.ற இ.ழ.ப்.பீ.ட்டு தொ.கை.யை பெற கோரிக்கை வைக்கலாம் என்று புதிய ச.ட்.ட.த்தில் வ.ழி.வகை செ.ய்.ய.ப்.ப.ட்டுள்ளது. இந்த ச.ட்.ட.த்.தை அ.டி.ப்.ப.டை.யாக கொண்டு பெ.ய்.ஜி.ங் நீ.தி.ம.ன்.ற.த்தில் க.ண.வ.ரி.டம் வி.வா.க.ர.த்து பெ.ற்.ற மு.ன்.னா.ள் ம.னை.வி ஒ.ரு.வர் தொ ட ர்ந்த வ.ழ.க்.கு ச.ர்.ச்.சை.யை எ.ழு.ப்.பி.யு.ள்ளது. Chen என்பவரை Wang என்பவர் தி.ரு.ம.ணம் செ.ய்.து 5 ஆண்டுகளில் வி.வா.க.ரத்து பெற்ற நிலையில் மனைவியாக தான் செ.ய்.த வே.லை.க.ளுக்கு க.ண.வ.ரிடம் ஊ.தி.யம் கேட்டு வ.ழ.க்.கு தொடர்ந்தார்.

- Advertisement -

வ.ழ.க்.கு வி.சா.ர.ணை.யி.ன் போது, ”தி.ரு.ம.ண.மா.ன.தில் இ.ரு.ந்து ஐ.ந்து ஆண்டுகளாக கு.ழ.ந்.தையை கவனிப்பது, வீட்டு வேலைகளை செ.ய்.வ.து போ.ன்.ற பொ.று.ப்.புகளை தா.ன் ம.ட்.டு.மே க.வ.னி.த்து வந்ததாகவும், தனது க.ண.வ.ர் எதையும் செ.ய்.யா.மல் அ.லு.வ.லக வே.லை.க.ளை பா.ர்.த்து வ.ந்.த.தா.கவும் ம.னை.வி வாங் சார்பில் வா.தி.ட.ப்ப.ட்டது. அதுமட்டுமின்றி வீட்டு வேலை மற்றும் கு.ழ.ந்.தை.களை கவனித்துக் கொண்டதால் தனக்கு கூ டு தல் இ ழ ப்பீடு தர வேண்டுமெனவும் வாங் கோரிக்கை விடுத்தார்”.

- Advertisement -

வா.த.ங்.க.ளை கே ட் டறிந்த நீ.தி.ப.தி, வீ ட் டுப்பொறுப்புகளை ம னை வி க வ னித்து வந்ததால் அதற்காக 50,000 யுவான் அதாவது 5 ல ட் சத்து 60 ஆயிரம் ரூபாயையும், கு ழ ந்தை யை க வ னித்து வருவதால் மாதந்தோறும் 2000 யுவான் அதாவது 22 ஆயிரத்து 500 ரூபாயையும் ஜீவனாம்சமாக வழங்க வேண்டுமென உ த் தர வி ட்டார்.

housewife-thinatamil
housewife-thinatamil

வீட்டு வேலைகளை நி ர் வகி த் து வந்த ம.னை.வி.க்கு குறிப்பிட்ட தொகையை அளிக்க உத்தரவிட்ட நீ திப தி யின் தீ ர் ப்பு சீ னா வில் வி.வா.த.ப்.பொருளாக மா றி யுள் ளது. 5 ஆண்டுகளாக குடும்ப பொ று ப்பை ஏற்ற ம னை விக் கு ஐ ந் தரை லட்சம் ரூபாய் வழங்குவது மிகவும் கு றை வான தொ கை எ னவு ம் சி லர் வி மர் சித்து வருகின்றனர். சீனாவில் ஒரு நா ளை க்கு 4 மணி நேர உ ழை ப்பை ஊ தி யமின்றி பெ ண் கள் செலவிடுவதாகவும், இது ஆ ண் களை காட்டிலும் 2.5 மடங்கு அதிகம் என்றும் அந்நாட்டின் பொருளாதார ஒ த் துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு கணித்துள்ளது. இதற்கிடையே கடந்த 20 ஆண்டுகளில் சீனாவில் வி வா கரத்து கோரும் வ ழ க்கு களின் எ ண்ணி க் கையும் க ணி சமாக உ.ய.ர்.ந்துள்ளது.

உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்:

- Advertisment -

ஏனைய செய்திகள்

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள்:
Facebook
error: Content is protected !!

compare car insurance, auto insurance troy mi, car insurance comparison quote, cars with cheapest insurance rates, best learner driver insurance, insurance quotes young drivers, automobile club inter-insurance, car insurance personal injury, auto insurance conroe tx, auto insurance philadelphia pa, seo explanation, digital marketing degree florida, online courses on digital marketing, digital marketing certificate programs online, digital marketing course review, internet marketing classes online, courses on online marketing, online marketing education, email marketing wikipedia, digital marketing degree course, digital marketing classes online, seo marketing company, search engine optimization articles, seo companys, types of seo services, seo technology, search optimization companies, seo specialists, search engine optimization marketing services, seo company, fitness showrooms stamford ct, ea fitness, fitness barre cranberry, fitness center software, fitness gym software, apogee fitness, fit online classes, rpac group fitness classes, fitness management software